Abstrakty - Informatika


Rozpoznávanie tvárí náhodnými prechádzkami po grafoch
Michal Vaľko, Dept. of Computer Science, University of Pittsburgh
Piatok, 18. decembra 2009, 12:30-13:00 (Informatika I)

Semi-supervised learning is a field of machine learning that studies learning from both labeled and unlabeled examples. First, I will present Max-Margin Graph Cuts algorithm for semi-supervised learning that uses a random walk on the data adjacency graph to infer the labels. I will then describe an online version of the algorithm for real-time learning without explicit feedback. Finally, I will demonstrate the algorithm with face recognizer that learns the human faces from a video stream.

Michal Vaľko študoval informatiku na FMFI UK v odbore umelá inteligencia a teoretická informatika v rokoch 2000-2005. Od roku 2005 je doktorandom na University of Pittsburgh a hľadá anomálie v rozhodnutiach lekárov. Okrem toho sa po internshipe v Intel Research v roku 2009 zaujíma aj o semi-supervised learning.


Cielená kvantifikácia proteínov a výber najlepšie podmienenej podmatice
Rastislav Šrámek, Dept. of Computer Science, ETH Zürich
Piatok, 18. decembra 2009, 13:00-13:30 (Informatika I)

Multiple reaction monitoring (MRM) je metóda v hmotnostnej spektrometrii, pomocou ktorej sa dá zisťovať množstvo rôznych proteínov vo vzorke. V prednáške identifikujeme problém, ktorý obmedzuje presnosť MRM a navrhneme jeho jednu možnú abstrakciu. Ďalej budú v prednáške prezentované hlavné idey dôkazu NP-ťažkosi problému motivovaného MRM včetne spôsobu ako prekonať problémy spôsobené nepresnou aritmetikou v podobných dôkazoch.

Rastislav Šrámek študoval informatiku na FMFI UK v rokoch 2002-2007. Od roku 2007 je doktorandom na ETH v Zürichu.


Modelovanie ako uhoľný kameň informatiky
Martin Králik, ReSystems Praha
Piatok, 18. decembra 2009, 13:45-14:15 (Informatika II)

Model je definovaný ako abstrakcia skutočnosti, vykonaná za konkrétnym účelom (všímame si tie aspekty skutočnosti, ktoré sú pre naplnenie daného účelu podstatné a iné zanedbáme). Model tvoríme vždy preto, aby sme skutočnosti lepšie porozumeli. Modelmi si pomáhame aj pri tvorbe novej skutočnosti. V informatike napr. pri tvorbe zložitých softvérových a hardvérových systémov. Produkt informatiky, ktorý vytvárame, je vždy aplikovaný do nejakého systému reálneho sveta. Aby bola aplikácia užitočná, modelovať musíme už daný systém reálneho sveta aj výsledok aplikácie. V praxi sa to však takmer nikdy nedeje. Pritom táto úloha jednoznačne spadá do informatiky a jej splnením by sa predišlo mnohým sklamaniam. Problém je, že informatika ako oblasť zatiaľ nebola vymedzená. Preto nie je jasné, kde je jej pole pôsobnosti. A začína to škodiť jej aj svetu, ktorý svojim pôbobením premieňa. Dnes stojí pred veľkou výzvou: uvedomiť si samu seba - kto je, prečo vznikla a aké úlohy má plniť. Potom musí spraviť sebareflexiu a prejsť vnútornou premenou, aby tieto úlohy naozaj začala plniť. Lenže "Informatika", to sme hlavne my, ktorí sa podieľame na jej životných procesoch. Od tvorby modelov rôznych oblastí života, cez tvorbu softvéru a hardvéru, k návrhu algoritmov, či tvorbe a popisu modelov v oblasit tzv. "základného výskumu". Táto výzva je tu pre nás všetkých. A musíme na ňu odpovedať. Inak informatika zostane do seba uzavretou oblasťou, tvoriacou umelý svet, ktorý tomu skutočnému začne viac prekážať, než pomáhať.

Martin Králik študoval na FMFI UK v rokoch 1997-2002 (diplomová práca z teoretickej informatiky u Prof. Rovana). Od ukončenia štúdia sa podieľa na tvorbe modelov pre rôzne oblasti života (priemysel, školstvo, zdravotníctvo, telekomunikácie). Pracuje najmä na projektoch z oblastí posudzovania kvality SW, ochrany osobných údajov a správy dokumentov.


Čiastočná automatizácia tvorby podnikových integračných riešení
Pavol Mederly, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Piatok, 18. decembra 2009, 14:15-14:45 (Informatika II)

TBA

Pavol Mederly študoval informatiku na MFF UK v rokoch 1992-1997. Od roku 2008 je doktorandom na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v odbore softvérové inžinierstvo.