Abstrakty - Fyzika


Aké ťažké je hľadať základné stavy kvantových fyzikálnych systémov?
Daniel Nagaj, Research Center for Quantum Information, Slovenská akadémia vied
Piatok, 18. decembra 2009, 10:00-10:30 (Fyzika)

Ukážeme si odpoveď: občas až priveľmi. Hľadať vlastnosti (napr. energiu) základných stavov kvantových systémov je vo všeobecnosti ťažké aj pre (kvantové) počítače, ktoré ešte nemáme. Ak zvýši čas, pozrieme sa ale aj na svetlejšiu stránku veci, fyzikálne motivované kvantové algoritmy.

DN celý život žije v mestách na B. Narodil sa v Bardejove, v Bratislave vychodil Matfyz (teoretickú fyziku), a Ph.D. dostal v Bostone na MIT. V lete 2008 sa vrátil do Bratislavy, kde na Fyzikálnom Ústave SAV vymýšľa, čo by sme mohli (alebo sa snaží dokazovať, čo by sme nemohli) robiť na kvantových počítačoch.


Trojrozmerné skladačky – riešenie štruktúry materiálov z párovej distribučnej funkcie
Pavol Juhás, Columbia University
Piatok, 18. decembra 2009, 10:30-11:00 (Fyzika)

Pre pochopenie a vývoj nových materiálov je kriticky dôležité poznať ich presnú štruktúru na atomárnej úrovni. Väčšina známych štruktúr bola vyriešená pomocou klasických metód, ktoré predpokladajú perfektné periodické usporiadanie atómov v kryštalickej mriežke. Pre veľa dôležitých systémov, ako sú nanomateriály, amorfné látky alebo nekryštalizujúce molekuly, tento predpoklad neplatí a je nutné použiť iné metódy. Párová Distribučná Funkcia (PDF) je experimentálne merateľná veličina, ktorá údáva pravdepodobnosť vzdialeností medzi atómami a jej spracovanie nevyžaduje periodické usporiadanie atómov. Analýza materiálov pomocou PDF je však často náročná a zvyčajne pozostáva z trial-error overovania rôznych štruktúrnych modelov. V prednáške sa budem venovať novým metódam, pre priame riešenie štruktúry z PDF dát bez potreby vstupných modelov. Za určitých okolností sa PDF dá integrovať na súbor párových vzdialeností, čím sa štruktúrna analýza mení na problém rekonštrukcie telesa z jeho nepriradených párových vzdialeností. Nové metódy budú demonštrované tak na simulovaných ako aj expirementálne meraných PDF dátach.

Pavol Juhás je v súčasnosti na výskumnej pozícii na Department of Applied Physics and Applied Mathematics, Columbia University, kde sa venuje výpočtovej kryštalografii. Ph.D. z Materials Science and Engineering obhájil na University of Pennsylvania v roku 2003. Magisterské štúdium na FMFI UK absolvoval v roku 1997 v odbore fyzika tuhých látok.