Týždeň absolventov matfyzu 2008

Abstrakty - Informatika


Programovanie kognitívnych agentov
Peter Novák, Clausthal U. of Technology, Nemecko
Piatok, 19. decembra 2008, 11:15-11:45 (Informatika I.)

Programovanie autonómnych agentov modelujúcich prostredie, napríklad mobilných robotov, vyžaduje riadiace výpočtové modely, ktoré popri reprezentácií znalostí a usudzovaní silne podporujú reaktívnosť a proaktívnosť agenta. Vo svojom príspevku načrtnem motiváciu pre vývoj špecializovaných programovacích jazykov pre takýchto agentov a zbežne uvediem výsledky svojho výskumu v tejto oblasti. Nakoniec predstavím dve demo aplikácie vyvinuté ako proof-of-concept pre konkrétny agentovo-orientovaný programovací jazyk _Jazzyk_: virtuálny agent v prostredí first-person-shooter hry Nexuiz a simulovaný mobilný robot e-Puck.

Peter Novák ukončil štúdium informatiky na FMFI UK v roku 2002. Od roku 2004 je doktorantom na Technickej Univerzite v Clausthali, kde sa zaoberá štúdiom kognitívnej robotiky a programovaním kognitívnych agentov a multi-agentových systémov.


Riešenie minimálnych problémov v počítačovom videní
Zuzana Kúkelová, ČVUT, Praha
Piatok, 19. decembra 2008, 11:45-12:15 (Informatika I.)

Rekonštrukcia 3D scény z videa, kalibrácia a určovanie polohy kamery z bodových korešpondencií, či korekcia radiálneho skreslenia sú príklady problémov v počítačovom videní, ktoré vedú k riešeniu systémov polynomiálnych rovníc. Množstvo týchto problémov bolo efektívne vyriešených len nedávno. V tejto prednáške sa budeme zaoberať metódami riešenia takýchto problémov. Porovnáme techniku založenú na Groebnerových bázach a techniku založenú na riešení polynomiálnych maticových rovníc. Efektívnosť týchto prístupov budeme demonštrovať na klasických problémoch určovania relatívnej polohy kalibrovanej a čiastočne kalibrovanej kamery z 5tich a 6tich korešpondujúcich bodov, ich zovšeobecnení pre kamery s radiálnym skreslením a na probléme určovania absolútnej polohy kamery s neznámou ohniskovou vzdialenosťou.

Zuzana Kúkelová študovala matematiku na FMFI UK v rokoch 2000-2005. Od roku 2005 je doktorandom na Českom vysokom učení technickom v Prahe v Centre strojového vnímania, kde sa zaoberá algebraickou geometriou v počítačovom videní.


Senzorové siete: umiestnenie senzorov pomocou interferencie rádiových vĺn.
Branislav Kusý, Stanford University, USA
Piatok, 19. decembra 2008, 14:00-14:30 (Informatika II.)

Prednáška bude obsahovať krátky úvod do problematiky senzorových sietí s niekoľkými ilustračnými aplikáciami. Hlavnou témou bude problém umiestnenia senzorov, ktorý sa zaoberá meraním presných geografických pozícií senzorov. Špecificky sa budem venovať nami navrhnutej interferenčnej metóde, ktorá umožňuje umiestniť senzory s presnosťou niekoľkých centimetrov bez podpory kopmlikovaných (drahých) hardvérových zariadení.

Branislav Kusý študoval informatiku na MFF UK v odbore grafika a teoretická informatika v rokoch 1997-2002. V rokoch 2002-2007 bol doktorandom na Vanderbilt University, TN, USA a od roku 2007 je postdoktorandom na Stanford University, CA, USA v oblasti senzorových sietí.


Triedy zložitosti konečných automatov
Richard Královič, ETH Zurich, Švajčiarsko
Piatok, 19. decembra 2008, 14:30-15:00 (Informatika II.)

Jadrom teórie zložitosti je porovnávanie zložitostných tried rôznych výpočtových modelov. Pre Turingove stroje sú tieto problémy zväčša veľmi ťažké a mnoho z nich je stále otvorených (napr. slávne P=NP, ZPP=BPP, atď.). Má preto zmysel zamerať sa na jednoduchšie výpočtové modely, aby sme lepšie pochopili vzťahy medzi determinizmom, nedeterminizmom a randomizáciou. V prednáške bude predstavených niekoľko modelov konečných automatov, kategorizovanách podľa možností pohybu hlavy automatu (jednosmerné, zametacie, dvojsmerné...) a podľa spôsobu akceptácie (deterministické, nedeterministické, randomizované...). Hoci tieto modely akceptujú práve triedu regulárnych jazykov, z pohľadu popisnej zložitosti existuje medzi nimi hierarchia. V prednáške budú prezentované hlavné myšlienky použité pre separáciu príslušných zložitostných tried.

Richard Královič študoval informatiku na FMFI UK v rokoch 1999-2004. V rokoch 2004-2008 bol doktorandom na FMFI UK, jeho doktorandská práca bola zameraná na analýzu šírenia informácie v distribuovaných systémoch za prítomnosti chýb. Od roku 2006 pôsobí na univerzite ETH v Zurichu.