Týždeň absolventov matfyzu 2003

Abstrakty - Informatika


Vyrovnávanie zaťaženia v distribučných výpočtoch
Rastislav Kráľovič, Univerzita Komenského, Bratislava
Piatok, 19. decembra 2003, 10:00-10:40 (Informatika)

V praxi sa vyskytujúce úlohy častokrát vyžadujú výpočtovú silu, ktorá sa dá dosiahnuť iba použitím paralelných počítačov. Tieto úlohy sa zväčša skladajú z veľkého množstva podobných podúloh (typickým príkladom je numerické riešenie diferenciálnych rovníc, pri ktorom sa počíta rovnaká postupnosť iterácií v každom uzle mriežky). Aby sa čo najefektívnejšie využili výhody paralelizmu, treba zabezpečiť rovnomerné rozdelenie úloh medzi procesory. Situácia je častokrát komplikovaná tým, že úlohy vzinkajú dynamicky (napr. pri adaptívnych FEM metódach vznikajú nové uzly) a/alebo sú medzi nimi závislosti (napr. dva susedné uzly musia spolu komunikovať). Prednáška predstaví teoretické modely pre vyrovnávanie zaťaženia pri rôznych typoch problémov a zhrnie niektoré dosiahnuté výsledky.

Rastislav Kráľovič študoval MFF UK odbor informatika v r. 1993-1998 a doktorandské štúdium na FMFI UK ukončil v r. 2002 u prof. Ružičku. Medzi hlavné záujmy patria vplyv komunikačnej štruktúry na zložitosť distribuovaných výpočtov a teória grafov.


The Enigma of the Sphinx
Ján Cíger, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švajčiarsko
Piatok, 19. decembra 2003, 10:40-11:20 (Informatika)

V prednáške predstavíme multimodálny interface VR aplikácie "The Enigma of the Sphinx". Interface sa skladá z projekčného plátna, "čarodejnej paličky", stereo audio systému a používateľovho hlasu na vyvolávanie "kúziel". Výhody interfacu vyhodnotíme z hľadiska používateľskej prítulnosti a pocitu vnorenia používateľa na základe dát získaných pozorovaním viac ako 150 používateľov počas verejnej demonštrácie.

Ján Cíger ukončil štúdium na MFF UK v roku 1999 v odbore informatika, so špecializáciou na algoritmy a paralelné výpočty a počítačovú grafiku. Vedúcim jeho diplomovej práce "Interakcia v 3D" bol RNDr. Andrej Ferko, CSc. Od roku 1999 do 2001 pokračoval v štúdiu ako externý doktorand, od roku 2001 je doktorandom na École Polytechnique Fédérale de Lausanne vo Švajčiarsku v Laboratóriu Virtuálnej Reality (VRlab) prof. Thalmanna.


3D grafika v praxi
Dušan Bezák, aSc Bratislava
Piatok, 19. decembra 2003, 11:20-12:00 (Informatika)

V prvej časti prednášky sa pozrieme, aké sú možnosti a obmedzenia použitia 3D grafiky na internete (Java[3D], ActiveX, VRML). Predvedieme niekoľko ukážok z internetových aplikácií používajúcich 3D grafiku (plánovanie kuchynského nábytku, katalógy modelov).

V druhej časti sa budeme zaoberať použitím 3D grafiky v hrách pre deti. Deti sa radi hrajú, stačí ich však trochu usmerniť a môžu sa pri hre aj veľa naučiť. Predstavíme koncept takejto hry a ukážeme, aké problémy nastávajú pri jej tvorbe, hardwarové obmedzenia súčasnosti, možnosti DirectX, ukážky.

Dušan Bezák študoval informatiku na Univerzite Komenského v rokoch 1996-2001, zameranie počítačová grafika a matematické metódy v informatike (diplomová práca "Mass Scenes Rendering Framework" pod vedením Rasťa Kráľoviča). Od roku 2000 pracuje vo firme aSc.